Projekter

Velkommen i Turup

Hvad sker der i Turup lige nu

Turup-Hesle Bylaug, Borgergruppen og Assens Kommune arbejder i øjeblikket på 2 projekter.

Det ene projekt handler om området ved den nu nedlagte DagligBrugs og den nedbrændte ejendom bag DagligBrugsen og det andet projekt handler om det grønne område mellem sportspladsen/legepladsen og den bymæssige bebyggelse.

Efter Brugsen er lukket har Assens kommune erhvervet denne ejendom samt den bagved liggende nedbrændte ejendom med henblik på at rive bygningerne ned og renovere området. Bylauget og Borgergruppen og Assens Kommune arbejder iøjeblikket med planer for den fremtidige anvendelse af området og i disse planer indgår omlægning af Ulskovvej og Vedtoftevej, så der bliver en bedre og mere sikker tilslutning til Turupvej og der arbejdes også for en eventuel busholdeplads i dette område.

Det grønne område, er det område, der har ligget brak de senere år. Kommunen har vedtaget, at det ikke længere skal forpagtes ud, men vil overlade området til Bylauget og Borgergruppen, der efterfølgende skal stå for den daglige drift af området. De eksisterende stier tænkes bevaret som de er og området er udvidet med en åben plads med nye stiforbindelser. I området har Bylauget plantet frugttræer og andre buske og træer der kan være til glæde og gavn for de personer der benytter området.

Du har mulighed for at følge med i projekterne ved at læse de referater, der er udarbejdet fra de møder, der har været afholdt - se efterfølgende:

Indeks

Referat af 29. september 2014

Referat af 14. januar 2015

Referater

Referat af borgermøde den 29. september 2014 kl 17-19 i Turup Forsamlingshus.

Ikke alt er ført til referat under mødet, men dette er mine egne delvise og løse notater undervejs, hvorfor der kan forekomme mangler (og beklageligvis hvis fejl). Derfor er referatet med forbehold herfor.

Herefter fulgte igen en livlig debat med mange spørgsmål, ideer og forslag:

-Lupiner/ frø herfra er giftige, og bør undgås. Giftige planter bør undgås, da små børn putter alt i munden

-Hundeluftning bør ske i afgrænset område.

-Sti fra "P-plads" på brandtomten direkte ned til det grønne område. Her er i dag vild skov, der bør udtyndes (nordøstlige område).

-Forslag om Skulpturer og kunst, f.eks. workshop med træskulpturer mv

-Afmærkning af træer og buske med navne

-Lave rute / sti fra det grønne område videre til sprøjtehus og branddammen, videre til Kirken og tilbage til "Brugsen". Evt. Guide m fortælling om de gamle bygninger og byens historie

-Campingbus p-plads, hvor man putter penge i taxameter for en overnatning. Indtægter kunne gå til områdets tiltag og vedligeholdelse. (hvorledes med etablering, tømning, og vedligeholdelse.....?)

-Sti fra grønne område nord om sportsplads til hundeskoven? Hertil mener nogle at lodsejeren af marken ikke tidligere har været villig hertil, -så måske fortsat ikke? Bør undersøges...

-Fonde mv til fornyelse af legepladsen?

-Nogle spurgte ind til om det ikke var bedre at legepladsen kom over i Kommunens regi? Andre mente af erfaring over de sidste 15 år i byen at de lokale kræfters engagement heri, var bedste løsning. Andre igen roste netop Bylaugets(og Jens) fremragende arbejde hermed og at pladsens tilstand idag ligger langt over hvad de fleste. Kommunen var enig i at pladsen som den er i dag er i forholdsvis god stand. John N fra Bylauget kommenterede at Kommunen jo har tilsynspligt og at den seneste rapport fra i sommer var meget tilfredsstillende. Ligeledes er der sket en stort arbejde med tilretning af småting hen over sommeren.

-Forslag om at opsætte skilt med "Færdsel på eget ansvar", hvilket Kommunen prompte afviste. Det er uanset skilt Kommunens ansvar og skiltet må ikke opsættes.

-Der blev bemærket at Bylauget har forsikring.

-Der blev spurgt ind til Kommunens tidsplaner omkring de to projekter. Svar var at det lidt var op til os, men det vil være hensigtsmæssigt at det blev koordineret med, hvornår der er "maskiner i byen". Man tænker et halvt års tid og aktivitet for etableringer til foråret.

Kommunen nævnte også, at vi bør være opmærksomme på, at der kan være fonde, puljer mv under Kommunen, hvorfra vi evt. kan søge midler til de forskellige ønsker

-Der var ønske om at der blev nedsat arbejdsgrupper ud fra aftenens forslag og ideer. Modsvar var fra flere, at det burde blive i Bylaugets regi, bl.a. med udgangspunkt i, at Bylauget netop er skabt for at samle byen. Flere arbejdsgrupper vil kunne splitte byen i stedet for at samle. Bylauget er åbn for borgernes evt. henvendelser.

Konklusion:

Kommunen samler diverse forslag og evt. efterfølgende mails sammen og laver opsummering herpå. Dette følger til Bylauget.

Bylauget fremsender nærværende "referat" til kommunen til ovenstående opsummering.

Bylauget har møde i sidste del af oktober hvor der arbejdes videre med projekterne.

Bylauget har fortsat dialog med Kommunen.

Bylauget indkalder til opsamlende borgermøde igen en gang i januar 2015.

Else Marie Sørensen

Slutteligt er det vigtigt for Bylauget at kommentere, at vi må tilstræbe, at der ikke kommer yderligere vedligeholdelsesopgaver end i dag for Bylauget, da vi eller ikke kan overkomme dette, og så ender det med misligholdelse i stedet for vedligeholdelse.

Samtidig skal vi selvfølgelig ikke glemme at udtrykke taknemmelighed for de muligheder der nu er for vores lille by.

Referat af borgermøde den 14. januar 2015 kl 19 i Turup Forsamlingshus.

Knap 40 fremmødte.

Der var en livlig og konstruktiv debat i løbet af aftenen.

Formand Peter bød velkommen. Aftens formål er et fælles udspil til Kommunen. Det udspil vi kommer med herfra skulle gerne være hvad vi alle kan stå inde for her i aften. Hvad Kommunen så gør herefter, er op til dem.

Der er indkommet ét forslag fra Turupvej 91. –Har andre forslag? Ingen.

Ordet gives til Jørn Erik (JE), der er aftens ordstyrer.

JE indleder med at han IKKE udtaler sig på vegne af Kommunen, men at han udtaler sig ud fra det han har fået at vide af Kommunen. Gitte fra Kommunen, der deltog ved sidste borgermøde, skulle have deltaget, men var blevet syg. Hanne der også deltog i september arbejder ikke længere hos Kommunen.

Første punkt er området ved Brugsen, incl. vejføring. Der omdeles skitse over dette område. –Første oplæg fra sidste møde. Dette kan ikke helt lade sig gøre, men her er kort over området som vi nu drøfter. Gule streger er ny vejføring, hvortil Politiet siger nej. Politiet ønsker fartdæmpning mod øst (VI ønsker IKKE bump.) Forslag med at flytte nordlige buslomme op mod ”Brugsen” men ikke sydlige.

En borger spørger til at lave lomme helt ind over ”Brugs-området”. JE svarer at det går FynBus ikke med til, da det tager for lang tid. FynBus ønsker at bibeholde nuværende placering.

Der er forlag om Pendlerplads på ”brandtompten”.

Kommunen arbejder i anden løsning med fartdæmpning UDEN bump. –F.eks. forhøjelse 4 cm og med rød belægning.

Der blev spurgt til opsætning af stærekasser? JE, dette er ikke Kommunen men Politiet der administrerer dette.

Lukning af Ulskovvej og Vedtoftevej ud til Turupvej på nuværende pladering, men ny lille vej mellem Vedtoftevej og Turupvej flyttes lidt mod øst og tværs over nuværende brugs-areal (ca. som skitse). Dette giver bedre udsigtsforhold og mere sikkerhed.

Der er ønsker om at den østlige byport (byskilt) flyttes lidt mod øst og evt. lillebump/forhøjning der.

Man var overordnet enige om, at det er trafikken på Turupvej der giver de største udfordringer. JE pointerer, at vi er heldige at have den lokale virksomhed ”Strøjer” med lokale arbejdspladser og kroner i Kommunekassen. Ser man at lastbilerne derfra og dertil kører for hurtigt, da er man altid velkommen til at ringe og tage snakken med Strøjer, så sørger han for at chaufførerne retter ind.  De fremmødte havde generelt heller ikke oplevet disse problemer. Dog kører skolebussen altid for stærk, og er altid forsinket, da tidsplanen er umulig at overholde...

Lidt opsummering hertil:

Gamle område når Brugsen er revet ned:

Ønsker -grønt, pendlerplads, andre forslag?

Else der ofte bruger bussen, påpeger at der er for farligt at flytte busstop til Brugsen. JE følger med, at det er derfor at det nordlige stoppested IKKE skal til ”Brugsen”. I dialog med FynBus påpeger FynBus at de ser at sikkerheden mindskes ved flyt af stoppestederne. FynBus ønsker at bibeholde nuværende placering. Den nuværende placering er også valgt for både sikkerhed og samtidig central placering i byen.

Der kom forslag til markeret overgang mellem nuværende nordlige og sydlige busstop med striber for forgængerovergang og evt. ”citronblink” (gule blik ved overgangen) og skilt for fodgængerovergang. Blink evt. indstillet til kun at blinke i tiden hvor skolebørnene færdes der. NB! Dette blink er retningsbestemt og vil ikke genere beboerne. En nabo hertil hilser denne ordning meget velkommen.

Der kom også ønsker om læskure hvis muligt med plads og evt. ekspropriering. Der er ikke umiddelbart plads til læskure. Overdækning med halvtag i forbindelse med fortorvsareal som læskur ved stoppestederne kunne være alternativ.

Lille midtvejs opsummering:                   Vejføring OK, men hastigheden et problem.

Vi ønsker IKKE bump, ripper og larm.

Det vil sige Byporte ca. 30 meter ud og rødt felt der er hævet ganske let.

-Hvis ikke plads til læskure, kan det så ikke være muligt med halvtag?

-Blinkende hastighedsmåling ved indfald til byen, det hjælper mange. JE følger med at der er 4 stk. mobile anlæg i Assens Kommune.

-Hvorfor så stationære i Sandager? JE: Det er den ”gamle” Kommune der har opsat den.               

-En mener at de røde felter kun hjælper indtil ”bøllerne” kender hvilen hastighed der er ok…

-Hvorfor laver vi ikke vores egne stærekasser uden kamera?

JE opsummerer igen:

Enighed om vejføring til Kommunen?

Ulskovvej på Vedtoftevej og ny vejføring til Turupvej lidt mod øst over nye område efter Brugsen er væk. Buet påkobling (ej hel vinkelret) er Kommunens krav som vi ikke kan ændre på.

Grønne område efter Brugsen og brandtompt er væk:

Asfalten fjernes af Kommunen.

Pladsen er fortsat Kommunens og vi kan ønske indretning.

Ønsker:         Grønt område

                      Tusindårs-eg m bystævne rundt om af lokale sten

                      Bænk og fliser

                      Evt. kunst (Én ønsker f.eks. forslag fra Kommune på første møde)

                      ”Ruinen” bliver pendlerplads.

”Gamle Brugs” og ”ruin” vedligeholdes som udgangspunkt af Kommunen. –Alternativt at vi udfører og Kommunen betaler os herfor.

NB! Kommunen og andre har fonde, hvorfra vi senere kan søge om at få opfyldt evt. manglende ønsker i forhold til dem vi fremsætter til Kommunen samt hvad vi fremadrette kan ønske os i Turup. Vi må lige se, hvilke ønsker Kommunen opfylder i første omgang.

Hvem skal bruge Pendler-pladsen?

Lokal, lastbiler.

I dag bruges Brugsens P-plads af lokale, så de vil nok bruge den nye plads.

Mange ønsker at henvise lastbilerne til den nye P-plads.

JE henviser til ”P-regulativet” for parkering af last og varebiler inden for byskilt. (Max .3.500 kg inden for bygrænse). Hvis der skal laves Lastbil-parkering skal der formentlig laves en Lokalplan herpå.

Flere foreslog at en lastbilparkering kunne laves på det grønne areal i hjørnet ned mod sportspladsen og Kærvangen, hvilket JE mener ikke kan lade sig gøre. Det er bymæssigt område og derfor gives der aldrig lov til dette.

JE omdeler referat fra sidste møde. Dette referat fra sidst og aftenens referat kan rekvireres på mail. Referaterne uploades endvidere snarest på Bylaugets hjemmeside.

Det grønne område.

JE: Kommunens (Hanne) oplæg/forslag fra sidste mødeomdeles.

Det er Kommunens område, men vi har rådighed over området og kan komme med ønsker om anvendelse/indretning. Bålplads kan vi placere frit. Placering ifølge forslag dur ikke da området er for vådt og periodisk ufremkommeligt. Borgerne er tilfredse med nuværende placering. 

F.eks. små cirkler med bænkesæt. Træer/frugttræer med spiselige frugter for fugle og mennesker. Lokal frugthave….?

JE: Vi omdeler nu Jørn og Anettes forslag.

Jørn gennemgår forslaget. –Kan også rekvireres på mail.

Generel drøftelse igen:

Hvileplads/bystævne på grønne område i stedet for ved Brugsen. Klynger af frugthave / blomstereng.

-Hundetoiletområde, her mangler skiltning. Mange ved ikke at det eksisterer.

-Vi bør også fortælle hundelufterne at de skal huske deres hundeposer-

-Vi kan evt. spørge Kommunen om at få opsat skraldespande til hundeposerne.

Nuværende forslag til hvilebænkeplads, det er for vådt og vi ønsker at rykke det mod nord og trække tilhørende stier med dertil. Der er nu syv klynger af frugt/nøddetræer.

Der kom forslag om mere til børn på den store plads ud over den nuværende legeplads, f.eks. træstammer mv.

JE påpeger, at vi i forvejen har stor vedligeholdelse af nuværende legeplads. ( Stor tak til Preben for nuværende vedligeholdelse og udbedring af legepladsen, i forhold til dir værk fra Kommunen herpå. –Trods disse vedligeholdelsespunkter, da betegner Kommunen vores som en af de bedst vedligeholdte pladser de har set)

NB, der er store økonomiske krav til nyetableringer og endnu større krav til sikkerhed. Ansvar for legeredskaber ligger hos Kommunen der skal godkende.

Der er forsikring på nuværende legeplads.

En spurgte til hvorfor der kunne være en stor flot naturlegeplads ved Faaborg, hvis vi ikke bare kan gøre det. En anden spurgte til hvad med motionsredskaber, hvorfor kan de godkendes andre steder.

Max pointerede igen: Krav, krav, krav…. og dem vil vi have svært ved at honorerer, økonomisk og vedligeholdelsesmæssigt mv

Vi prøver at lave midtvejs opsummering igen:

Nødde-/ frugttræerne samles omkring hvilepladsen der trækkes mod nord og væk fra det våde område. Stor cirkel med bystævne og eg med frugttræerne uden om. Bord og bænkesæt har vi allerede nogle af på legepladsen og nogle kan trækkes hertil. NB! Afstand til bålplads skal være stor nok for ikke at skade træer/buske med Skt. Hans bålet.

Øvrig beplantning med egetræer og IKKE birketræer (der er rigeligt p.t. og det giver allergi for mange)

Husk at cirklen til hvilepladsen skal være stor nok, så der kan bruges af mange på en gang og dermed måske skabe flere/nye arrangementer.

NB! Mindst mulig vedligeholdelse for Bylauget. Derfor frugt-/nøddetræer tæt på stier og områder hvor der slås græs. Kommunen passer ikke nyplantningen. Vi skal selv gå med buskrydder i starten for at træerne ikke drukner i det høje græs/ukrudt. Der vil også være lidt beskæring af frugt træerne og det bliver også Turupborgernes egen opgave. Vi skal generelt sørge for så lidt vedligeholdelse som muligt, da der ellers er risiko for misligholdelse i stedet for vedligeholdelse.

Der kom forslag om at opsætte ”telefonsmaster” med fuglekasser.

Trampestier

JE indleder: Fra Hundeskoven, nord om boldbanen, bag om ”grusgraven” og op til Vedtoftevej og Pendlerplads på ”ruinen”. Der er nu mulighed for at lave denne sti, men kun som trampesti og IKKE bred sti fremkommelig med barnevogn. I dag er der meget ujævnt langs boldbanen og en stor højdeforskel i overgangen til grusgraven. Man kunne sætte store sten med gule pletter der signalerer trampesti.

Jørn: Hvad med snoet sti i den lille skov ved Vedtoftevej?  JE Vi kan lave stien som vi vil og gerne trække den ind i skoven.

Max: Kommer vi ikke ind på trediemands ejendom med denne trampesti. JE: Nej ikke når det er en trampesti, så må vi godt.

Jens: Tror I vi kan få lov at jævne lidt ud ved grusgraven ved den store højdeforskel? JE: Ja, lempelse i § 3 områder.

Midtvejsopsamling: Trampesti fra Hundeskov, fra øst for boldbanen, nord om boldbanen, ca 1 meter bred over til bylaugspladsen. Hanne fra Kommunen har oplyst at det er blevet lettere at få lov til at lave sti i § 3 område. Stien fra ”grusgraven” mod Vedtoftevej, trækkes så langt mod øst for at genere de beboer der ligger i det område mindst muligt. Evt. snoning i kratet mod Vedtoftevej over mod pendlerpladsen.

NB! ”Grusgraven” er et ”Særligt beskyttet område, § 3”.

JE beder nu alle om en positiv indstilling til ”Oplæg” og bearbejdning i Bylauget/Borgergruppen.

Der kommer opfølgning / referater på hjemmesiden

Opfølgningsmøde f.eks. i juni måned igen

Det er et forhandlingsoplæg til at Turup må benytte Kommunens ejendom, da det ej er til byggegrunde og til bortforpagtning længere.

Jens: Det er lettest at få Kommunen til at lave det der skal laves.

NB! Sprøjehuset er fredet og må ikke skiltes! Opslags- infortavle-tavle er derfor placeret i anden ende af gadekæret.

John Nielsen fra Bylauget kommer med opsamling:

Plads ved ”Brugsen”

Vejføring ok

                      Bibeholde nuværende busholdepladser

                      Plantegning med Ulskovvej på Vedtoftevej og fælles lille vej ud på Turupvej

Så vedligeholdelsesfrit som muligt

Grønne område

                      Stisystem som nuværende

                      Bålplads som nuværende

Hvileplads mod nord i passende terræn (ikke fugtig) og i passende afstand til bålplads

Nødde-/frugttræer (betalt af Kommunen)

Vi fastlægger en rammeplan, som vi senere kan bygge videre på

Fra hundeskov, nord om boldbane til Bylaugsplads og op mod Vedtoftevej/pendlerplads.

Trampesti

Fartdæmpning

                      Helleanlæg uden for byen ej muligt! (Penge = areal/ekspropriering)

                      Vi må nøjes med evt. blid forhøjning med rød belægning

Første prioritet er ”Øst-port”

Anden prioritet er ”Vest-port”

Fodgængerfelt ved busstoppesteder (nuv. placering)

Citron blink ved fodgængerfelt

En form for læskure/overdækning ved stoppestederne

Pendlerplads på ”ruin”

Vedligeholdelsesfrit m. asfalt / sten

Tak for fremmødet.

Referat følger på hjemmesiden

NB! Til foråret skal vi have lavet sidste renovering af legepladsen og mangler frivillige hænder til hjælp. –Tak til Preben for en masse vedligeholdelse ifølge Kommuneliste (udbedret 60 ud af 74 punkter allerede).

Vi skal også have lagt ca. 60 m2 fliser på arealet ved pladsen, fliser hentet fra området ved Brugsen.

-Dato for arbejdsdag udmeldes på hjemmesiden

Else Marie Sørensen

Bylaugets formand Peter bød velkommen til alle fremmødte og især også til de fire personer fra Kommunen. Peter var aftenens ordstyrer.

Der er to store punkter på dagsordenen:

1. Nedrivning af Brugsen og brandtomt, -hvad skal der ske med dette område?

2. Det grønne område der ikke længere forpagtes ud, men står til rådighed for borgerne i Turup som rekreativt område.

Ad. punkt 1.

Fra Kommune startede de med at fortælle kort om "Nedrivningspuljen", - hvor vi i Turup er heldige at blive begunstigede med nedrivning af såvel den gamle Brugs samt den tilstødende brandtomt. Man vil snart påbegynde nedrivning af de nævnte bygninger.

De fremsendte oplæg og skitser skal alene ses som oplæg til gensidig drøftelse. Man vil fra Kommunens side gerne tilbyde at vi kan komme med i processen for bedste løsning lige fra starten, derfor dette Borgermøde til åben dialog. Man vil gerne høre de lokales forslag, ideer og spørgsmål mv til inddragelse i processen.

Peter viste en af oplægsskitserne og dialogen tog hurtigt fart.

Jeg prøver at huske nogle af de mange punkter /spørgsmål /kommentarer der kom ud af dette og hvad kommunens oplæg gav anledning til:

Kommunens forslag var bl.a. lukning af Ulskovvej ud til Turupvej, men videreføring til Vedtoftevej. Ingen indvendinger hertil.

Ny lille vejføring mellem Vedtoftevej og Turupvej var også vel modtaget, dog med fokus på:

a. Vinkelret tilkobling til Turupvej for at give bedste oversigtsforhold ved udkørsel

b. Vinkelret tilkobling til Vedtoftervej eller udvidet tilkobling for at sikrer skolebussens fremkommelighed.

Rosenvænget har i dag ikke særlig sikre udkørselsforhold, hvorfor der et par gange blev spurgt til muligheden for, at man kun må dreje til højre, når der køres fra Rosenvænet ud på Turupvej.

Kommunens forslag kunne f.eks. være, at der på den kommende frie plads efter rydning af Brugsen, kunne tænkes anvendt til en form for bystævne og stort Egetræ eller kunst etc. Evt. lille minibygning af nogle af stenen fra den nedrevne Brugs som mindesmærke... Af kunst blev nævnt at der pt i Vejle står kunstværk af Oluf "XXX" som snart skal væk, - man kan f.eks. spørge om det ikke kunne flyttes til Turup....

Den frie plads ønskes både grønt og godt for øjet, men vi må ikke glemme, at er det er lokale kræfter der skal vedligeholde, da skal der være så vedligeholdelsesfrit som muligt.

Busholdepladserne gav også en del debat.

Oplæg var at flytte det sydlige stoppested op mod brugsens blads og lave en buslomme der, hvor der bliver pladsmæssige nye muligheder.

Umiddelbart så man fra Kommunens side ikke pladsmæssige muligheder for at flytte den nordlige busholdeplads med øst på,- såvel pga. plads som oversigtsforhold. Nogle mente dog ikke at man kun kunne flytte det ene, da der så ville blive 50-100 meter imellem disse. Andre mente at disse meter er bagateller set i forhold til sikkerhedens hensyn.

Der var forslag om at den kommende plads efter brugsen kunne betyde at der kan laves en dobbeltrettet busholdeplads med venteskure. Ulemperne herved er, at der så ikke er megen plads tilbage til andet. Kommunen var også usikker på, om der var plads til denne løsning. Der jo også lovgivningsmæssige hensyn at tage.

Bue mod syd på vejføring af Turupvej ved den kommende frie plads blev nævnt flere gange, og i forskellige kombinationer, med eller uden buslomme(r).

Mageskifte af jordlod fra Turupvej 72 over til grunden med brandtomten blev nævn (og tilbudt lodsejer i nr 72). Dette vil kunne give bedre mulighed for ovennævnte bue mod syd af Turupvej. Ligeledes bedre oversigtsforhold.

Mange var optaget af fartgrænserne og især den manglende overholdelse heraf og de forskellige muligheder for at lave fartbegrænsninger og dermed bedre sikkerhed.

Der var forslag om følgende omkring fartdæmpning:

-Flytte de østlige byskilte mere ud øst på, f.eks. ud til begyndelsen af autoværnet når man kommer fra Odense siden.

-Fartdæmpning i form af bløde bump, -men kun hvis det var før byskiltene for at skåne beboerne for såvel larm som rystelser.

-Chikaner af forskellige arter, herunder mere eller mindre indsnævringer enkelt steder før og i byen.

-Der blev også nævnt at vi ikke må glemme de fartmæssige problemer der, når bilerne fra vest rammer Turup.

-Larmende og rumlende fartdæmpning frabedes for at undgå at genere beboerne.

-Der bør ved chikaner mv huskes på at der kører mange brede lastbiler gennem byen, ligesom at der naturligt er landsbrugsmaskiner på Turup vej af og til.

P-plads / samkøringsplads på resterende område på brandtomten lå i kommunens forslag.

Afslutning på dette punkt 1 blev, at man gruppevis fik lidt tid til drøftelse af oplæg, ideer mv og at man på omdelte skitseforslag kunne skrive egne forslag og notater, som Kommunen gerne ville have med hjem. Ligeså kan man efterfølgende kommen med forslag på mail til Kommunen, der vil samle op på dette.

Opsummering følger til Bylauget

Ad. punkt 2.

Kommunen er fremkommet med oplæg i invitationen.

Bylaugets ønsker og kommentar til oplægget fremlagt af Else Marie S er følgende:

a. Bålpladsens placering bibeholdes mere eller mindre hvor den ligger i dag.

b. Den projekterede sti i den østlige del ønskes flyttet nordpå op mod bålpladsen sammen med hvilepladsen, da den sydlige del er et fugtigt område og vi vil gerne holde stier og pladserne farbare året rundt.

c. Frugttræerne ønskes placeret i umiddelbar nærhed af stierne, for at alle borger kan få bedst mulig tilgang til og benyttelse af træerne.

d. Der er ønske om også at plante diverse nøddebuske, valnøddetræer, spisekastanjetræer mv - i tråd med bl.a. det offentliges sundhedsfokusering og ønskes om generel kendskab til naturen og mulighederne dermed.

e. Der frabedes venligst beplantning med birketræer, da der for det første er mange allergiker i byen, ligesom at der allerede er mange birketræer i hele byen samt i hundeskoven på den anden side af sportspladsen.

f. Der er ønsker om, at der på hvilepladsen plantes en stor Tusindårseg. Siddepladserne uden om kan bl.a. være med store natursten, alla bystævne.

g. Der kunne ønskes en eller anden form for let belysning på stierne, f.eks. drevet af solceller.

h. Bylauget udbeder sig ret til at sanere i den trævækst der vil komme på arealet.

i. Bylauget henviser til at det er de lokale kræfter der primært skal stå for vedligeholdelsen, hvorfor endelige resultat/plan ønskes være så vedligeholdesfrit som muligt, og primært vil kunne være at slå stierne som i dag.